Firma acreditata de Ministerul Muncii
Serviciul Extern de Prevenire si Protectie SSM - PSI
Suna-ne azi! 0722 34 60 09
Phone
question

Pentru ca ai intrebari, iti oferim raspunsurile corecte

Din experienta noastra am pregatit cateva raspunsuri la cele mai frecvente intrebari pe care le primim de la clientii nostri

Avem pregatirea sa raspundem si la alte intrebari si situatii care nu se regasesc in cele prezentate

CONTACTEAZA-NE

Intrebari frecvente

SSM = Securitate si sanatate in munca

PSI = Prevenirea si stingerea incendiilor

Da, daca ne referim la tot ansamblul unei activitati de prevenire: SSM, PSI, Evaluarea riscurilor

Da, SU este denumirea actuala ce priveste situatiile de urgenta.

Da, orice societate este obligata sa respecte prevederile legale privind organizarea SSM-SU.

Dosarul de SSM reprezinta totalitatea documentelor cerute de legislatia securitatii si sanatatii in munca si trebuie sa se gaseasca in fiecare societate indiferent de domneniul de activitate sau numarul de salariati.

Lunar, Trimestrial, Semestrial in functie de domeniul de activitate. Asistenta SSM si PSI este reglementata prin Legea 319/2006, Legea 307/2006, HG 1425/2006 si OMAI 163/2007 sa fie efectuata de catre persoane abilitate in acest sens, periodic.

Da, documentatiile pe linie SSM si PSI care sunt reglementate de Codul Muncii sunt obligatorii iar angajatorul trebuie sa le detina in fiecare punct de lucru completate corect, semnate si stampilate.


Documentatia se realizeaza o singura data la infiintarea firmei

Continutul dosarului SSM difera in functie de specificul societatii si de numarul de salariati. Fiecare dosar trebuie sa fie compus cel putin din baza decizionala, documente specifice, evaluarea riscurilor, planul de prevenire si protectie, instuctiuni proprii si tematici de instruire.

 Instruirile SSM obligatorii sunt urmatoarele:


Instruirea introductiv generala – sunt instruiti lucratorii noi angajati, delegati, detasati si cei pusi la dispozitie de un agent de munca temporar;


Instruirea la locul de munca – sunt instruiti toti lucratorii de la instruirea introductiv-generala, in plus se instruiesc si lucratorii ce au schimbat locul de munca sau postul in cadrul unitatii;


Instruirea periodica – sunt instruiti toti lucratorii societatii.


Instruirea suplimentara – sunt instruiti lucratorii ce au lipsit peste 30 de zile lucratoare, lucratorii ce se intorc dupa un accident de munca, la executarea unor lucrari speciale, cand au aparut schimbari privind prevederile legale, la introducerea sau schimbarea unor tehnologii sau echipamente.

Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face imediat dupa verificarea instruirii. Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

DA, Seriviciul extern de prevenire si protectie poate desfasura toate activitatile de la 1 la 50 de salariati iar peste 50 de salariati poate desfasura acele activitati ce nu pot fi acoperite de lucratorul desemnat, respectiv serviciul intern.

Da, orice societate incepand cu primul angajat este obligata sa respecte prevederile legale privind organizarea SSM.

NU! Legislatia va obliga sa asigurati securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca.Contractarea unui serviciu extern nu va exonereaza de raspundere, iar cel amendat de organele de control in cazul unor neconformitati este administratorul. De aceea trebuie sa alegeti cu atentie serviciu extern pe care doriti sa il contractati si sa nu va ghidati pe principiul cel mai ieftin.

Nu, firma care emite buletine PRAM trebuie sa fie atestata ANRE – Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIE.

Da, in vederea indeplinirii atributiilor pe linia apararii împotriva incendiilor, operatorii economici care nu au obligaţia, prin lege, sa angajeze cel putin un cadru tehnic cu atributii în domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de specialitate, pot încheia un contract cu o persoana juridica atestata (Smart-Ssm).

  Neîntocmirea de către angajator a unui plan de prevenire și protectie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor. Amenda 5000-10000 lei.


  Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului. Amenda 4000-8000 lei.


  Neîntocmirea instrucțiunilor proprii în vederea completării/aplicării reglementărilor de securitate și sănătate in muncă. Amenda 4000-8000 lei.


  Nestabilirea atribuțiilor și răspunderilor din domeniul securității și sănătății, ce le revin angajațiilor potrivit fișei postului. Amenda 4000-8000 lei.


  Lipsa unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă și a situațiilor de urgență, atrage după sine o amendă. Amenda 4000-8000 lei.


  Necomunicarea evenimentelor către inspectoratele teritoriale de muncă. Amenda 3500-7000 lei


  Neafișarea, neactualizarea planurilor de intervenție și a intrucțiunilor de apărare, evacuare împotriva incendilor. Amenda 1000-2500 lei.


  Neîntocmirea contractului de muncă a angajatului. Amenda 20000 lei.


  Nerespectarea prevederilor legate medicina muncii se sancționează indiferent de domeniul de activitate al firmei. Amenda 5000-10000 lei.


  Nerespectarea măsurilor necesare acordării primului ajutor și stingerii incendiilor. Amenda 3000-6000 lei.

Ghid SSM

Este o obligație morală a angajatorilor față de lucrători și față de familiile acestora

Este obligaţie legală a angajatorilor cerută de:

  - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;

  - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1425/2006 – Capitolul V;

  - Hotărârile de Guvern prin care au fost transpuse prevederile directivelor europene în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Se asigură un mediu de muncă sigur și sănătos, prin:

  - Însușirea de către lucrători a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă;

  - Formarea deprinderilor privind lucrul în siguranță;

  - Identificarea cu mai mare ușurință de către lucrători a pericolelor și a riscurilor de la locurile lor de muncă;

  - Creșterea capacității lucrătorilor de a gestiona situațiile periculoase și situațiile de urgență;

  - Conștientizarea și responsabilizarea lucrătorilor privind desfășurarea activității fără a-și pune în pericol viața și sănătatea lor și a celor din jur;

  - Dezvoltarea unei culturi de prevenire care va face ca desfășurarea activității în siguranță să devină o obișnuință pentru lucrători.

Se reduc costurile umane și financiare datorate accidentelor de muncă și bolilor profesionale, prin:

  - Reducerea numărului de accidente și boli profesionale;

  - Diminuarea gravității consecințelor accidentelor de muncă și a bolilor profesionale;

  - Prelungirea vieţii active.

Puneţi în pericol sănătatea şi viaţa lucrătorilor!

Puteţi suporta amenzi de zeci de mii de lei, bani pe care i-aţi putea altfel investi în afacere!

  Mai mult, în cazul producerii unui accident:

Puteţi răspunde penal;

Puteţi plăti despăgubiri victimelor şi familiilor acestora, sau cheltuieli de spitalizare;

Puteţi deveni răspunzător pentru traumele psihice şi dramele sociale provocate de eveniment;

Puteţi avea pierderi materiale semnificative din cauza evenimentelor;

Întreprinderea va suferi prejudicii de imagine;

Vă reduceţi şansele de a participa la o licitaţie sau de a o câştiga.

  O mare parte dintre accidentele de muncă și cazurile de îmbolnăvire profesională sunt legate în mod direct și/sau indirect de lipsa de informare și de instruire a lucrătorilor sau de instruirea neadecvată ori insuficientă.

Instrucțiuni proprii de SSM;

Pliante, broșuri

Filme, spoturi publicitare;

Afișe, etichete;

Panouri de semnalizare;

Fişe cu date de securitate ale agenţilor chimici periculoşi;

Ghiduri de bune practici;

Cărți tehnice / instrucțiuni furnizate de producătorul echipamentelor de muncă etc.

Fiecare persoană - anterior angajării - informații privind riscurile la care este expusă şi măsurile de prevenire şi de protecţie la locul de muncă unde urmează să își desfășoare activitatea;

Toți lucrătorii - în timpul instruirii - informații privind riscurile, măsurile de prevenire şi protecţie la nivelul întreprinderii, în general, şi la nivelul fiecărui post de lucru, inclusiv informații privind utilizarea, păstrarea, curăţarea, verificarea EIP și privind măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare;

Toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav şi iminent - cât mai curând posibil - informații privind: oprirea echipamentului de muncă şi/sau a activităţii, evacuarea personalului din zona periculoasă, anunţarea serviciilor specializate, anunţarea conducătorilor ierarhici, eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent;

Lucrători / reprezentanții acestora cu răspunderi specifice în domeniul SSM - ori de câte ori este cazul - informații privind desemnarea lucrătorilor care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie, apelarea la un serviciu extern, etc.;

Lucrătorii desemnaţi / reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul SSM - ori de câte ori este cazul - informaţii privind măsuri din domeniul SSM, informaţii provenind de la instituţii de control şi autorităţi competente;

Serviciul extern - la contractare - informaţii privind toate activităţile desfăşurate, factorii cunoscuţi că au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Agentul de muncă temporară - la contractare - informații privind calificarea necesară lucrătorului temporar şi condiţiile concrete de muncă ale acestuia. Ulterior, agentul de munca temporară informează lucrătorul temporar - înainte de a îl trimite în misiune - privind caracteristicile specifice postului la care va lucra.

 Sunt informații care, la un moment dat, ar putea să salveze viața lucrătorilor!


 Se recomandă ca, atunci când în acelaşi loc de munca își desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi, angajatorul beneficiar:

Să prevadă în contractele de prestări servicii încheiate cu ceilalți angajatori clauze pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind:

 - informarea reciprocă asupra riscurilor profesionale şi a măsurilor de prevenire și protecție necesare pentru toate activităţile desfăşurate;

 - obligaţia informării lucrătorilor şi/sau reprezentanţilor acestora despre riscurile profesionale.

Să se asigure că angajatorii prestatori se informează reciproc cu privire la riscurile profesionale şi măsurile de prevenire și protecție.

Expunerea;

Prezentarea de bune practici și exemple de accidente de muncă cu cauze și consecințe;

Vizionarea de filme, diapozitive;

Instruirea asistată de calculator;

Demonstrații practice privind desfășurarea activităților la locul de muncă în condiții de siguranță;

Exerciții practice privind utilizarea echipamentelor individuale de protecție, acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.

Adecvată și specifică locului de muncă și atribuțiilor lucrătorilor;

Bazată pe rezultatele evaluării riscurilor la locul de muncă;

Concisă, dar suficientă pentru riscurile evaluate și complexitatea activităților desfășurate la locul de muncă;

Adaptată nivelului de pregătire și experienței lucrătorilor;

Clară, pe înțelesul lucrătorilor, inclusiv a celor care vorbesc o altă limbă;

Adaptată nevoilor grupurilor sensibile: femei gravide, lehuze, tineri, persoane cu dizabilităţi, lucrători care necesită supraveghere medicală specială (persoane în vârstă, stângaci, privire monoculară, HIV etc).

Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM cuprinde următoarele faze:

CAND SE REALIZEAZA INSTRUIREA?

CUI SE ADRESEAZA INSTRUIREA?

CINE REALIZEAZA INSTRUIREA?

1. INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA

Inaintea de inceperea activitatii

• Lucrători nou angajaţi;
• Lucrători detaşaţi;
• Lucrători delegaţi;
• Lucrători puşi la dispoziţie de către un agent de muncă temporar

• Angajatorul care şi-a asumat atribuţiile SSM;
• Lucrătorul desemnat;
• Un lucrător al serviciului intern;
• Serviciul extern de prevenire şi protecţie.

2. INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

Dupa instruirea introductiv - generala

• Toţi lucrătorii;
• Lucrători care şi-au schimbat locul de muncă în cadrul unității

• Conducătorul locului de muncă

3. INSTRUIREA PERIODICA

La intervalul stabilit in instructiunile proprii - max.6 luni; - max.12 luni (personal tehnico-administrativ).

• Toţi lucrătorii

• Conducătorul locului de muncă

4. INSTRUIREA SUPLIMENTARA

• La modificarea:
- condiţiilor de muncă;
- instrucţiunilor proprii;
- prevederilor SSM;
• La apariţia de noi riscuri, evoluţia riscurilor.
• La reluarea activității după o întrerupere:
- mai mare de 30 de zile lucrătoare;
- ca urmare a unui accident de muncă;
• La executarea unor lucrări speciale.

• Toți lucrătorii
• Lucrătorii care își reiau activitatea
• Lucrătorii care execută lucrări speciale

• Conducătorul locului de muncă

Instruirea trebuie sa se realizeze in timpul programului de lucru.
Perioada in care se desfasoara instruirea se considera timp de munca.

Instruirea trebuie efectuată ori de cate ori este necesar!


Modalitățile concrete privind realizarea instruirii și verificarea însușirii cunoștințelor de către lucrători se stabilesc prin instrucțiuni proprii, conform prevederilor legale.

Conținutul instruirilor trebuie să fie în conformitate cu tematicile aprobate de către angajator


INSTRUIREA INTRODUCTIV-GENERALĂ:

legislaţia SSM aplicabilă;

consecinţele posibile ale necunoaşterii şi nerespectării legislaţiei SSM;

riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice unităţii și măsurile de prevenire și protecție;

măsuri la nivelul întreprinderii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor.


INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCĂ:

riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională specifice locului de muncă /postului de lucru;

prevederile instrucţiunilor proprii specifice activității desfășurate la locul de muncă / postul de lucru;

măsuri la nivelul locului de muncă / postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent;

prevederi ale reglementărilor SSM privind activităţi specifice ale locului de muncă /postului de lucru;

demonstraţii practice privind desfășurarea activității profesionale în condiții de siguranță;

exerciţii practice privind utilizarea EIP, a mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor


Instruirea lucrătorilor nu trebuie să presupună niciun fel de cheltuială pentru aceștia!

INSTRUIREA INTRODUCTIV GENERALA

Verificarea se face pe bază de teste

INSTRUIREA LA LOCUL DE MUNCA

Verificarea se face de către şeful ierarhic al celui care a făcut instruirea

INSTRUIREA PERIODICA

Verificarea se face de către şeful ierarhic al celui care a făcut instruirea şi, prin sondaj, de către angajator / lucrător desemnat / serviciu intern / serviciu extern

Programe de instruire - testare pentru conducătorii locurilor de muncă;

Programe de instruire – testare pentru lucrători;

Tematici de instruire pe faze;

Instrucțiuni proprii privind instruirea în domeniul SSM;

Fișe de instruire individuală (pentru fiecare lucrător);

Fișe de instruire colectivă (pentru lucrătorii care prestează servicii și pentru vizitatori).


Toți lucrătorii sunt obligați să își desfășoare activitatea în conformitate cu pregătirea și instruirea lor și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale.


Vă consultaţi cu lucrătorii în legătură cu aspectele privind sănătatea şi securitatea, inclusiv în legătură cu schimbările privind procedurile de lucru, echipamentele de muncă?


Consultarea, Participarea și Motivarea implicării lucrătorilor la luarea deciziilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și creșterea nivelului de securitate pot conduce la:


diminuarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;

îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

creşterea încrederii lucrătorilor şi îmbunătăţirea climatului psihosocial.


Consultați lucrătorii şi reprezentanţii acestora şi permiteți-le participarea la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă!Consultarea trebuie să aibă loc indiferent de mărimea întreprinderii Conform legislaţiei naţionale, consultarea poate fi directă sau prin reprezentanți ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii. Se poate utiliza o combinaţie a celor două metode. Poate fi necesar ca angajatorii să înfiinţeze un comitet mixt lucrătoriangajator – Comitetul de securitate și sănătate (CSSM), la care reprezentanţii lucrătorilor participă la identificarea problemelor și la luarea deciziilor privind sănătatea și securitatea în întreprindere. În acest caz, legislaţia naţională prevede modalitatea de înfiinţare și de funcţionare a CSSM. Acesta trebuie să aibă în componență un număr echilibrat de reprezentanţi ai lucrătorilor și ai conducerii. Indiferent de modalitatea de consultare:


Încurajați dialogul deschis!

Ascultați toate punctele de vedere și învăţați din acestea!

Acţionați în consecinţă!

Persoana aleasă, selectată sau desemnată de către lucrători, în conformitate cu prevederile legale, să îi reprezinte în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă.
Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM trebuie să urmeze un program de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
Costurile privind pregătirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a reprezentanților lucrătorilor NU se suportă de către aceștia!

colaborează cu angajatorul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de SSM;

însoţesc echipa/persoana care efectuează evaluarea riscurilor;

ajută lucrătorii să conştientizeze necesitatea aplicării măsurilor de SSM;

aduc la cunoştinţă angajatorului sau comitetului de securitate şi sănătate în muncă propunerile lucrătorilor referitoare la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;

urmăresc realizarea măsurilor din planul de prevenire şi protecţie;

informează autorităţile competente asupra nerespectării prevederilor legale în domeniul SSM.

Numărul de reprezentanţi se stabileşte prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere. Numărul minim reglementat pentru întreprinderile mici (10-49 lucrători): 1 reprezentant.